تاثیر عصاره آبی آویشن دنایی در کاهش اثرات نامطلوب آفلاتوکسین در بلدرچین ژاپنی

چکیده:
عصاره آبی آویشن دنایی به منظور کاهش اثرات نامطلوب آفلاتوکسین B1 در جیره بلدرچین ژاپنی مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل 2×2 در قالب طرح کاملا تصادفی با دو سطح آفلاتوکسین (0 و 500 میکروگرم در کیلوگرم) و دو سطح عصاره آبی آویشن دنایی (0 و 2000 میلی گرم در کیلوگرم) که هر کدام از چهار تیمار جیره ای به پنج تکرار (قفس) که چهار پرنده در هر قفس بود از 24 تا 45 روزگی انجام شد. نتایج نشان داد که آفلاتوکسین و عصاره آبی آویشن و اثر متقابل آنها تاثیر معنی داری بر بافت شناسی ژژونوم پرندگان نداشتند (05/0p). آفلاتوکسین به طور معنی داری آنزیم های سرمی آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز را افزایش داد ولی عصاره آبی آویشن به طور معنی داری آنزیم های سرمی آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز را کاهش داد. اثر متقابل معنی داری بین آفلاتوکسین و عصاره آبی آویشن وجود داشت به طوری که افزودن عصاره آبی آویشن به جیره حاوی آفلاتوکسین به طور معنی داری آنزیم های سرمی آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز را کاهش داد (05/0>p). بنابراین نتایج نشان داد افزودن عصاره آبی آویشن دنایی باعث کاهش اثرات نامطلوب ایجاد شده به وسیله آفلاتوکسین در جیره بلدرچین ژاپنی می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1705762 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.