محلول پاشی کود پتاسیم به منظور کاهش اثرات شوری آب آبیاری در سیب زمینی

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی پتاسیم و دفعات آن، در کاهش اثرات شوری آب آبیاری (1/6 دسی زیمنس برمتر)، آزمایشی در سال 1392 در مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. تیمارهای محلول پاشی شامل تیمار شاهد، سولفات پتاسیم (ppm10 K2 SO4) و اکسید پتاسیم (ppm5/2K2O) و دفعات محلول پاشی شامل سه مرحله ی کامل شدن رشد رویشی (شروع گل دهی)، مرحله رشد سریع غده ها (ظهور کامل گل ها) و مرحله حجیم شدن غده ها (دو هفته پس از مرحله ظهور کامل گل ها) بود. برهمکنش محلول پاشی پتاسیم و دفعات محلول پاشی، به جز بر صفات تعداد غده در بوته و درصد ماده خشک غده، بر سایر صفات مرتبط با عملکرد و همچنین کارآیی مصرف آب تاثیر معنی دار داشت. تیمار سولفات پتاسیم با سه نوبت محلول پاشی و تیمارهای اکسید پتاسیم با دو و سه نوبت محلول پاشی، به ترتیب با عملکردهای قابل فروش 45450، 42700 و 47150 کیلوگرم غده در هکتار نسبت به سایر تیمارها برتری معنی دار داشتند. میانگین وزن غده در تیمارهای سه نوبت محلول پاشی سولفات پتاسیم، و دو و سه نوبت محلول پاشی اکسید پتاسیم، نسبت به تیمار شاهد به ترتیب 19، 17 و 21 درصد افزایش وزن داشت. سه نوبت محلول پاشی سولفات پتاسیم و سه نوبت محلول پاشی اکسید پتاسیم با کارآیی مصرف آب 5/4 کیلوگرم بر متر مکعب نسبت به تیمار شاهد 27 درصد افزایش داشت. نتایج این پژوهش نشان داد محلول پاشی پتاسیم می تواند به عنوان یک راهکار عملی برای کاهش اثرات شوری در گیاهی با نیاز پتاسیم بالا مانند سیب زمینی مطرح باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
204 -215
لینک کوتاه:
magiran.com/p1705850 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.