نقش گیرنده های محیطی گلیسین در اخذ غذای وابسته به گیرنده های کانابینوئیدی

چکیده:
زمینه و هدف
گیرنده های محیطی کانابینوئید و گلیسین در کنترل اخذ غذا نقش دارند. در این بررسی تداخل احتمالی این دو گیرنده در اخذ غذا بررسی شد.
روش ها
این تحقیق تجربی بر روی چهل سر موش صحرایی نر نژاد ویستار انجام شد. در مرحله اول، اثر تجویز همزمان گلیسین (mg/kg 100) و آراشیدونیل-2- کلراتیل آمید )ACEA) آگونیست گیرنده هایCB1 (mg/kg 1) ، در مرحله دوم اثر پیش تزریق استریکنین هیدروکلرید ( آنتاگونیست رقابتی گیرنده های پس سیناپسی گلیسین) با دوز 01/0 بر اخذ غذای ناشی از ACEA ، در مرحله سوم اثر پیش تزریق 281AM (آنتا گونیست گیرنده های CB1) با دوز mg/kg 5/0 بر رفتار تغذیه ای ناشی از گلیسین بررسی شد و نهایتا در مرحله چهارم اثر متقابل 281AM و استریکنین هیدروکلرید مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج
در مرحله اول، تزریق داخل صفاقی گلیسین اخذ غذا را به طور معنی دار افزایش داد. همچنین متعاقب تجویز افزایش معنی دار اخذ غذا حاصل شد (0/05>p). تجویز همزمان گلیسین و ACEA نسبت به تجویز هر کدام به تنهایی، اثر معنی داری بر اخذ غذا نداشت (0/05p).
نتیجه گیری
تاکنون اثر گیرنده های کانابینوئید CB1 بر رفتار تغذیه ای ناشی از گلیسین بررسی نشده است. در بررسی حاضر با وجود برخی اثرات هم افزایی، به نظر می رسد گلیسین و کانابینوئیدها هر کدام از مسیرهای عصبی جداگانه اشتها را افزایش می دهند.
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1706622 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.