اثر ورزش در آب بر کیفیت زندگی، توده بدنی و شاخص های قلبی زنان میانسال: یک مطالعه مقدماتی

چکیده:
زمینه و هدف
میانسالی از مراحل حساس زندگی است که در صورت عدم فعالیت بدنی مناسب می تواند به کاهش چشمگیر کیفیت زندگی منجر شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر هشت هفته ورزش در آب بر کیفیت زندگی، شاخص های قلبی و توده بدنی زنان میانسال انجام شد.
روش ها
بعد از اندازه گیری شاخص های آنتروپومتریک تعداد 20 زن 55-45 سال به طور تصادفی و در دو گروه ورزش در آب (10 نفر) و کنترل (10 نفر) وارد شدند. در مرحله پایه هر دو گروه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی را جهت بررسی کیفیت زندگی تکمیل کردند. همچنین شاخص های قلبی و توده بدنی زنان اندازه گیری شد. ورزشات گروه ورزش در آب هشت هفته، 2 بار در هفته و هر بار یک ساعت انجام شد. بعد از پایان هفته هشتم شاخص های پژوهش در هر دو گروه اندازه گیری شد.
نتایج
هشت هفته ورزش در آب باعث افزایش معنی دار کیفیت زندگی در زنان میانسال گردید (0/001=P). به طوری که علاوه بر امتیاز کلی کیفیت زندگی، زیر مولفه های آن شامل سلامت روانی (0/001P=)، روابط اجتماعی (0/02P=) و سلامت محیط (0/001P=) نیز بهبود یافت. علاوه بر این فشار خون (0/04=P) و شاخص توده بدنی (0/001P=) نیز کاهش معنی داری داشت.
نتیجه گیری
هشت هفته ورزش در آب احتمالا باعث افزایش معنی دار کیفیت زندگی، بهبود شاخص توده بدنی و همچنین شاخص های قلبی و عروقی در زنان میانسال می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
50 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1706624 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.