اثر عصاره آبی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت تخمدان در موش های صحرایی دیابتی

چکیده:
زمینه و هدف
دیابت قندی استرس اکسیداتیو را افزایش و سیستم دفاع آنتی اکسیدانی را تضعیف می کند. همچنینبرگ های گیاه حرا منبع غنی از ترکیبات آنتی اکسیدانی است که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره آبی برگ های گیاه حرا بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت تخمدان در موش های صحرایی دیابتی انجام شد.
روش ها
تعداد 32 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار به گروه های مساوی (8 تایی) شاهد، دیابتی، تیمار نشده و گروه های دیابتی تحت تیمار با عصاره آبی بر گ های گیاه حرا با غلظت های 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم وارد شدند. دیابت در گروه دیابتی تیمار نشده و گروه های دیابتی تحت تیمار با عصاره حرا، با یک بار تزریق داخل صفاقی آلوکسان القاء شد. چرخه استروس موش های صحرایی توسط هورمون های جنسی یکسان شد. عصاره برگ های گیاه حرا یک روز در میان و به مدت یک ماه به صورت داخل صفاقی به گروه های دیابتی تحت تیمار تزریق گردید. محلول سالین به حیوانات گروه شاهد و دیابتی تیمار نشده، تزریق و در پایان دوره تیمار، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت تخمدان اندازه گیری شد.
نتایج
تجویز وابسته به دوز عصاره آبی برگ های گیاه حرا با غلظت های 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم به موش های صحرایی دیابتی در مقایسه با گروه دیابتی تیمار نشده موجب افزایش معنی دار فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز، همچنین کاهش معنی دار مالون دی آلدئید شد (0/05>p).
نتیجه گیری
نتایج حاکی از اثر وابسته به دوز عصاره گیاه حرا در افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و کاهش پراکسیداسیون لیپیدی در بافت تخمدان موش های صحرایی دیابتی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
32 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1706628 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.