اثربخشی آموزش گروهی والدگری مثبت بر استرس و خودکارآمدی والدگری مادران و مشکلات رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی

چکیده:
زمینه و هدف
با تولد کودک کم توان ذهنی در خانواده استرس و مشکلاتی خصوصا برای مادر ایجاد می شود. در نتیجه آموزش والدین به خصوص مادر اهمیت بسزایی دارد. والدگری مثبت از روش های آموزش والدین است که استفاده از آن برای مادرانی که کودک مبتلا به اختلالات رفتاری و عاطفی دارند توصیه می گردد. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی والدگری مثبت بر استرس والدگری و خودکارآمدی والدگری مادران و مشکلات رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی انجام گرفت.
روش ها
در این پژوهش نیمه تجربی، 30 نفر از مادران دانش آموزان پسر کم توان ذهنی خرم آباد به صورت نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. گروه آزمایش در طی 8 جلسه ی دو ساعته تحت آموزش برنامه والدگری مثبت ساندرز (1993) قرار گرفتند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های تنیدگی والدینی، خود اثرمندی والدینی و رفتار کودک بود. داده ها با آزمون کوواریانس چند متغیره و کوواریانس تک متغیره تحلیل شد.
نتایج
نتایج نشان داد که آموزش والدگری مثبت بر مشکلات رفتاری (شدت مشکل و فراوانی مشکل) دانش آموزان، استرس والدگری و خودکارآمدی والدگری مادران دانش آموزان کم توان ذهنی تاثیر دارد (0/001>P، 38/712=F، 119/0= ضریب لامبدای ویلکز، 0/881= اندازه اثر).
نتیجه گیری
آموزش گروهی مادران دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر به روش والدگری مثبت بر استرس والدگری و خودکارآمدی والدگری مادران و همچنین بر مشکلات رفتاری (از نظر شدت و فراوانی مشکل) دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر تاثیرگذار است و طراحی و اجرای جلسات آموزش برای والدین پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
7 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1706631 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.