بررسی انحرافات اجتماعی در قرآن و پیامدهای آن در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دلفان در سال تحصیلی 94-95

چکیده:
هدف پژوهش حاضر، بررسی انحرافات اجتماعی در قران و پیامدهای آن در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دلفان در سال تحصیلی 94-95 می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر ماهیت موضوع، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه این تحقیق را کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر نور آباد که در سال تحصیلی 94-95 مشغول به تحصیل بوده اند، تشکیل داده است. جامعه آماری پژوهش حاضر 1800 نفر می باشد. 950 نفر دانش آموز دختر و 850 دانش آموز پسر (برابر آمارنامه اداره آموزش و پرورش نور آباد) بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد 302 نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شد اند. روش نمونه گیری نیز به صورت تصادفی نسبی بود که 142 نفر از دانش آموزان پسر و 160 نفر از دانش آموزان دختر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه محقق ساخته انحرافات اجتماعی استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی و انجام شد. نتایج نشان داد که بین انحرافات اجتماعی در قران و پیامدهای آن همبستگی متوسطی وجودد دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
67
لینک کوتاه:
magiran.com/p1707252 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.