رابطه هوش هیجانی روسای دفاتر فرماندهی نیروی انتظامی و تصویر ایجادشده از فرماندهان

چکیده:
زمینه و هدف
مدیریت تصویرسازی برای افراد و سازمان ها به ویژه در دنیای پر از رقابت امروزی، بسیار مهم است. این پژوهش تاثیر هوش هیجانی روسای دفاتر فرماندهی را بر تصویر ایجادشده از فرماندهان به واسطه کیفیت نقش های ارتباطی بررسی می کند.
روش
پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه اجرا، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را فرماندهان عالی پلیس در ستاد نیروی انتظامی تشکیل دادند و حجم نمونه با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان، 272 نفر برآورد شد. داده ها با کمک سه پرسش نامه نقش های ارتباطی نظریه مینتزبرگ (آلفای 96/0)، هوش هیجانی روسای دفاتر (آلفای 95/0) و تصویر فرماندهان (آلفای 95/0) جمع آوری و با کمک آزمون ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد.
یافته ها
پژوهش نشان داد که هوش هیجانی روسای دفاتر می تواند کیفیت ایفای نقش های ارتباطی آنان به ویژه نقش رهبری را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین رابطه بین هوش هیجانی و نقش های ارتباطی روسای دفاتر و تصویر ایجادشده از فرماندهان مثبت و معنادار است.
نتایج
نتایج نشان داد که هوش هیجانی روسای دفاتر می تواند تصویر فرماندهان را تحت تاثیر قرار دهد. این تاثیر به واسطه چگونگی ایفای نقش های ارتباطی رخ می دهد و بنابراین گزینش و آموزش روسای دفاتر اهمیت خاص پیدا می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
77 تا 100
لینک کوتاه:
magiran.com/p1707879 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!