ابعاد فرهنگ و مدیریت جهادی در تحقق اقتصاد مقاومتی در نیروی انتظامی

چکیده:
زمینه و هدف
این پژوهش همگام با پیام تاریخی رهبر معظم انقلاب انجام گرفت. حضرت آیت الله خامنه ای، سیاست های اقتصاد مقاومتی را به عنوان ریشه و بنیان تحقق حماسه اقتصادی برای کلیه سازمان ها برشمردند و تاکید کردند که سیاست گذاری و اجرای برنامه های اقتصادی، معطوف به پایداری در همه سطوح با فرض فشار همه جانبه نظام سلطه باید مورد توجه فرماندهان و مدیران قرار گیرد.
روش
روش این پژوهش اکتشافی و جامعه آماری آن کلیه کارشناسان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و مدیریتی نیروی انتظامی (214 نفر) هستند که با استفاده از معادله کوکران، تعداد 111 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق و پرسش نامه است که قبل از اجرا، اعتبار و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. داده های استخراج شده بر پایه آزمون های آماری متناسب با سطح سنجه متغیر ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
بر پایه محاسبه تحلیل چند متغیره رگرسیون، کلیه متغیر های پژوهش در تحقق اقتصاد مقاومتی در نیروی انتظامی تاثیر دارند. براساس ضرایب بتا، مولفه ها و ابعاد مدیریت جهادی (381/0=β)، عزم سازمانی (366/0=β) و اقتصادی (241/0=β) ازنظر تاثیرگذاری در رتبه های اول تا سوم قرار دارند.
نتایج
نتایج پژوهش تایید می کند که فعالیت های اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی نیروی انتظامی باید دارای اقتصاد ترمیمی دارای مبانی «مقاوم سازی»، «آسیب زدایی»، «خلل گیری» و «ترمیم» ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود و اقتصاد دفاعی مبتنی بر «هجمه شناسی»، «آفندشناسی» و «پدافندشناسی» در برابر دشمن و تحریم های اقتصادی باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
119 تا 136
لینک کوتاه:
magiran.com/p1707881 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!