بررسی ارتباط شایستگی فرهنگی، سلامت و حمایت اجتماعی با نگرش افراد شمال غرب کشور نسبت به اهدای عضو در سال 1395: نقش میانجی شجاعت اخلاقی

چکیده:
زمینه و هدف
شایستگی فرهنگی، سلامت و حمایت اجتماعی و شجاعت اخلاقی در فرهنگ سازی اهدای عضو نقش اساسی دارند. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط شایستگی فرهنگی، سلامت و حمایت اجتماعی با نگرش نسبت به اهدای عضو با میانجی گری شجاعت اخلاقی انجام گرفته است.
مواد و روش ها
روش پژوهش، توصیفی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بر روی 369 نفر از افراد دارای کارت اهدای عضو ساکن در استان های شمال غرب کشور (زنجان، اردبیل و آذربایجان شرقی و غربی) در سال 1395 که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، انجام گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه نگرش به اهدای عضو Tihana وIzvorni ، پرسش نامه شایستگی های فرهنگی Perng وWatson ، پرسش نامه سلامت اجتماعی Keyes، مقیاس حمایت اجتماعی Ghasmipor و Jahanbakhsh Ganjeو مقیاس شجاعت اخلاقی Sekerka استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی Pearson و Bootstrap تحلیل شدند.
یافته ها
یافته ها حاکی از برازش مناسب مدل بوده و ارتباط مستقیم متغیرهای شایستگی فرهنگی (15/0=r، 044/0=p)، سلامت اجتماعی (62/0=β، 001/0=p)، حمایت اجتماعی (13/0=β، 049/0=p) و شجاعت اخلاقی (22/0=β، 019/0=p) با نگرش نسبت به اهدای عضو معنادار به دست آمد. ارتباط غیرمستقیم شایستگی فرهنگی (25/0=β، 001/0=p)، سلامت اجتماعی (25/0=β، 001/0=p) و حمایت اجتماعی(23/0=β، 002/0=p) با میانجی گری شجاعت اخلاقی معنادار بودند.
نتیجه گیری
با توجه به یافته های این مطالعه به نظر می رسد با تقویت شایستگی فرهنگی، سلامت اجتماعی، حمایت اجتماعی و شجاعت اخلاقی از طریق آموزش های فردی و گروهی، می توان نگرش مثبت افراد نسبت به اهدای عضو را افزایش داد و نیازمندی پیوند عضو را برطرف نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
307 -322
لینک کوتاه:
magiran.com/p1708351 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.