برخی تغییرات فیزیولوژیکی و مولکولی القاشده به وسیله نانوذرات تیتانیوم دی اکسید (TiO2) تحت تنش سرما در نخود زراعی

پیام:
چکیده:
در این آزمایش، برخی پاسخ های فیزیولوژیکی- مولکولی به تنش سرما ̊C 4 در دو ژنوتیپ متحمل (Sel96Th11439) و حساس (ILC533) نخود زراعی (Cicer arietinum L.) تحت تیمار پنج میلی گرم بر لیتر نانوذره تیتانیوم دی اکسید (TiO2) بررسی شد. نتایج نشان داد تحت تنش سرما محتوای پراکسید هیدروژن (H2O2) در گیاهان حساس در مقایسه با گیاهان متحمل به طور معنی-داری افزایش یافت. نانوذراتTiO2 باعث کاهش معنی داری در محتوای H2O2 شده به طوری که ژنوتیپ های متحمل محتوایH2O2 پایین تری در مقایسه با ژنوتیپ های حساس نشان دادند. این کاهش اغلب با افزایش آنزیم آسکوربات پراکسیداز به منظور محافظت از تنش سرما در ژنوتیپ متحمل در مقایسه با ژنوتیپ حساس و همچنین در گیاهان تیمارشده با نانوذراتTiO2 در مقایسه با گیاهان شاهد همراه بود که بیانگر افزایش درجه تحمل به سرما در اثر حفاظت از سلول در برابر گونه های اکسیژن فعال بود. درگیاهان تیمار شده با نانوذرات TiO2 میزان بیان نسبی ژن های آسکوربات پراکسیداز، زنجیره ATPase کمپلکس بازآرایی کروماتین و چاپرونین-60 نیز در مقایسه با گیاهان شاهد افزایش نشان داد و این افزایش در ژنوتیپ متحمل در مقایسه با ژنوتیپ حساس محسوس تر بود. بنابراین پاسخ تحمل نخود به تنش سرما پس از استفاده از نانوذرات TiO2 ، با افزایش بیان ژن های تنظیم کننده سطح رونویسی و حفاظتی و ژن های فعال در حذف گونه های اکسیژن فعال همراه بوده و به توانایی گیاه نخود برای بقا و یا بهبود خسارت سلولی آن طی تنش سرما کمک می کند و احتمالا منجر به پایداری عملکرد تحت شرایط مزرعه خواهد شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1709039 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.