افزایش بیان ژن دفنسین (Rs-AFP1) با منشا گیاه تربچه (Raphanus sativus) در گیاه کلزا (Brassica napus) به منظور ارتقا مقاومت نسبت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه

پیام:
چکیده:
پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه با عامل بیماری Sclerotinia sclerotiorum یکی از بیماری های مهم قارچی کلزا (Brassica napus) محسوب می شود. کاربرد روش های مهندسی ژنتیک از طریق افزایش بیان ژن های مفید در گیاه، می تواند نوید بخش جایگزینی برای روش های کنترل شیمیایی باشد. دفنسین ها، پپتیدهای ضد میکروبی هستند که با نفوذپذیرکردن غشای سلول مهاجم، باعث از بین رفتن آن ها می شوند و می توانند کاندید مناسبی جهت تراریختی باشند. در این تحقیق، ژن دفنسین (Rs-AFP1) با منشا گیاه تربچه (Raphanus sativus) در وکتور بیانی pBI121 تحت پروموتور CaMV35S همسانه سازی شد. سازه نوترکیب حاصل (pBINZP1) از طریق تراریختی با آگروباکتریوم به گیاه کلزا منتقل شد. گیاهان ترایخت نسل T0 توسط واکنش زنجیره ای پلی مراز و آزمون سادرن بلات تائید شدند. نرخ تراریختی 2/4 درصد به دست آمد و تعداد نسخه های تراژن در ژنوم گیاهان تراریخت بین یک الی سه متغیر بود. فعالیت ضد قارچی گیاهان تراریخت تک نسخه در نسلT0 و گیاهان تراریخت هموزیگوت در نسل T2 به ترتیب توسط آزمون های زیست سنجی درون شیشه ای و آزمون گلخانه ای بررسی شدند. نتایج نشان داد که بیان ژن دفنسین در کلزای تراریخت، باعث ارتقا مقاومت در برابر این قارچ بیمارگر نسبت به گیاهان غیر تراریخت شده-است.
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -59
لینک کوتاه:
magiran.com/p1709044 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.