بررسی شجره شناسی ماهیان جنس Garra در حوضه های کارون، کرخه، دز، دجله و مند با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیرواحد یک

پیام:
چکیده:
در این مطالعه شجره شناسی ماهیان Garra در حوضه های کارون، کرخه و دز در مقایسه با ماهیان Garra rufa، Garra mondica و Garra typhlops در حوضه های دجله، مند، کرخه و دز بررسی شد. تعداد 26 قطعه از ماهیان جنس Garra از قسمت های مختلف حوضه های یاد شده با استفاده از توالی ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد یک (COI) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای بررسی روابط شجره شناسی از روش های الحاق همسایگی (Neighbour-Joining) و احتمال بیشینه (Maximum Likelihood)، برای بررسی روابط بین هاپلوتایپ ها از روش ترسیم شبکه هاپلوتایپی و برای مقایسه مقدار تمایز در بین گونه های مورد مطالعه از فاصله ژنتیکی K2P استفاده شد. در بین نمونه های مورد بررسی در مجموع 10 هاپلوتایپ و سه گروه شجره شناسی مشاهده شد. در بررسی فاصله های ژنتیکی بین گروهی، مقدار فاصله ژنتیکی در بین G .rufa و نمونه های متعلق به حوضه های کارون، دز و کرخه (G. gymnothorax)، 87/5 درصد بود. بیش ترین فاصله ژنتیکی مشاهده شده برابر 39/12 بین G. gymnothorax و G. tibanica و کم ترین فاصله ژنتیکی برابر با 51/1 درصد بین G. mondica و G. elegans مشاهده شد. فاصله ژنتیکی بین هاپلوتایپ های G. gymnothorax 33/0 درصد بود. بر پایه نتایج به دست آمده از این مطالعه می توان گفت که ماهیان جنس Garra در حوضه های کارون، دز و کرخه با Garra rufa تفاوت دارند که با تفاوت های ریخت شناسی موجود در سایر مطالعات مطابقت دارد. در مقایسه با گونه G. rufa که پراکنش وسیعی در حوضه های دجله، فرات و حوضه های ایرانی مثل مند و کر دارد، گونه G. gymnothorax تنها در حوضه های کارون، دز و کرخه پراکنش داشته و با توجه به روابط نزدیک با گونه G. typhlops احتمالا این گونه در حوضه کارون-دز و کرخه تکامل یافته است. در مجموع با توجه به اینکه در این مطالعه تنها از یک ژن استفاده شده است به نظر می رسد جهت قضاوت بهتر لازم است از ژن های دیگر، به ویژه نشانگرهای هسته ای مثل ژن RAG7، رودوپسین و یا روش های توالی یابی نسل جدید نیز استفاده شده و هم چنین از سایر نقاط حوضه کارون، دز و کرخه و سایر منابع آبی مجاور نمونه هایی تهیه و بررسی شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
61 -69
لینک کوتاه:
magiran.com/p1709046 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.