بررسی بیان ژن های آپوپتوتیک Bcl-2 و Bax در هیپوکامپ مغز موش های صحرایی به دنبال تزریق داخل صفاقی کادمیوم

پیام:
چکیده:
کادمیوم یکی از عناصر سمی در محیط است و اثرات زیانباری بر روی اندام های مختلف بدن از جمله دستگاه عصبی دارد. مسمومیت با کادمیوم باعث تجمع آن در هیپوکامپ و دنوروژنراسیون نورون های آن می شود. هیپوکامپ جزیی از سیستم لیمبیک است و در سازماندهی اطلاعات نقش داشته و با احساسات و خاطرات در ارتباط است. عنصر کلیدی آپوپتوز که در مغز بیان و تنظیم می-شود، ژن های خانواده Bcl-2می باشند. لذا در این مطالعه اثرات تزریق داخل صفاقی کادمیوم بر بیان ژن های آپوپتوتیک Bcl-2 وBax در هیپوکامپ مغز موش های صحرایی بررسی شد. تعداد 28 سرموش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن تقریبی200 تا 250 گرم انتخاب و به صورت تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. گروه کنترل (اول) نرمال سالین و سه گروه تیمار کادمیوم را در دوزهای 1، 2 و 4 میلی گرم بر کیلوگرم به مدت 15 روز دریافت کردند. شانزدهمین روز بعد از اولین تزریق، موش-های صحرایی بیهوش، بافت هیپوکامپ خارج و بیان ژن های Bcl-2 و Bax به روش Real-Time PCR مورد بررسی قرار گرفت. بیان mRNA ژن Bcl-2 در دوزهای 1، 2 و 4 میلی گرم بر کیلوگرم کادمیوم نسبت به گروه کنترل به صورت معنی دار کاهش نشان داد (p<0.001). بیان mRNA ژن Bax در دوزهای یک میلی گرم بر کیلوگرم (p<0.05 )، 2 و 4 میلی گرم برکیلوگرم کادمیوم (p<0.01) نسبت به گروه کنترل به صورت معنی دار افزایش نشان داد. یافته های این مطالعه نشان می-دهد کادمیوم باعث القا آپوپتوز از طریق افزایش بیان ژن Bax و کاهش بیان ژن Bcl-2 در سلول-های هیپوکامپ موش صحرایی می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -89
لینک کوتاه:
magiran.com/p1709048 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.