تاثیر بحث گروهی مراقبت محور بر روی فرسودگی مراقبین از بیماران تحت همودیالیز

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
با توجه به پیشرفت بیماری های مزمن ازجمله نارسایی مزمن کلیه و پیدایش مشکلات جسمی و روانی که برای آن ها در طی دوره ی بیماری و فرآیند درمان پیش می آید، نیاز به یک فرد برای مراقبت از این بیماران وجود دارد. فرد مراقب که معمولا از اعضای خانواده بیمار می باشد در روند مراقبت ممکن است با مشکلات زیادی روبه رو شده که درنهایت موجب فرسودگی در آن ها می شود. این مطالعه باهدف تعیین تاثیر بحث گروهی مراقبت محور بر فرسودگی مراقبین از بیماران تحت همودیالیز طراحی و اجرا شد.
مواد و روش کار
مطالعه ی حاضر یک کارآزمایی بالینی با روش نمونه گیری تصادفی بوده که بر روی 70 نفر از مراقبین بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی ارومیه در سال 1394 اجرا شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه فرسودگی مراقبین زاریت بود که در ابتدا به صورت پیش آزمون توسط نمونه ها تکمیل شد. سپس نمونه ها به طور تصادفی در دو گروه بحث گروهی و گروه کنترل قرار گرفتند. 2 هفته پس از اتمام برگزاری 6 جلسه بحث گروهی، پرسشنامه فرسودگی مراقبین زاریت مجددا تکمیل و داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS و به کمک آزمون های تی مستقل و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
نتایج این مطالعه بیانگر آن بود بین دو گروه بحث گروهی و گروه کنترل ازنظر میانگین نمرات فرسودگی و ابعاد آن قبل از مداخله هیچ تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت (05/0P>)؛ اما پس از اجرای مداخله ازنظر میانگین نمرات فرسودگی و ابعاد آن تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه مداخله و گروه کنترل مشاهده شد (05/0P<).
بحث و نتیجه گیری
با توجه به نتایج مطالعه ی حاضر می توان چنین دریافت که برگزاری کلاس های آموزشی به روش بحث گروهی کاهش معنی داری در شدت فرسودگی مراقبین داشته است. لذا پیشنهاد می شود در برنامه ریزی های سیستم درمانی به نقش اعضای خانواده در درمان این بیماران توجه شده و ازاین روش آموزشی نیز بهره گیرند.
زبان:
فارسی
صفحات:
187 -198
لینک کوتاه:
magiran.com/p1709290 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.