تاثیر سایش اجتماعی بر عملکرد سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران با نقش میانجی گری درگیری شغلی

چکیده:
هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر سایش اجتماعی بر عملکرد سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران با نقش میانجی گری درگیری شغلی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است و از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی است که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان رسمی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران بود که تعداد آنها 155 نفر بود. نمونه آماری به صورت کل شمار در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد سایش اجتماعی دافی و همکاران ( 2002 )، پرسشنامه سنجش درگیری شغلی کارکنان لاداهل و کنجر (1995) و پرسشنامه هرسی و گلد اسمیت (2003)، استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل و اس پی اس اس با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت و در راستای تحلیل های تکمیلی از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر برای مدل سازی روابط علی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که، سایش اجتماعی با ضریب اثر 37/0- به صورت منفی و معکوس بر روی عملکرد سازمانی موثر است، همچنین سایش اجتماعی با میانجی گری درگیری شغلی با ضریب اثر 42/0- تاثیر غیر مستقیمی بر عملکرد سازمانی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1710302 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!