تعیین ترادف ژن پروتئین پوششی دو جدایه ایرانی ویروس موزائیک هندوانه و بررسی جایگاه فیلوژنتیکی آنها

پیام:
چکیده:
ویروس موزاییک هندوانه (WMV) Watermelon mosaic virus متعلق به جنس Potyvirus و خانواده Potyviridae از ویروس های مهم آلوده کننده کدوئیان در دنیا محسوب میشود. دو جدایه این ویروس به نام های YAZ.WMV.41 و YAZ.WMV.55 از مزارع خیار و طالبی استان یزد جمع آوری گردید. آلودگی نمونه ها با آزمون سرولوژیکی الایزای مستقیم و غیرمستقیم و آنتی بادی پلی کلونال این ویروس بررسی شد. این دو جدایه در مقابل آنتی بادی واکنش نشان ندادند. در بررسی علائم این جدایه ها برروی گیاهان آزمون کدوی مراغه، لوبیا چیتی و لوبیا چشم بلبلی، علائم متفاوتی با آنچه تا کنون در مورد جدایه های این ویروس گزارش شده، مشاهده گردید. با استفاده از آغازگرهای اختصاصی قطعهای به طول 809 جفت باز از ژن پروتئین پوششی تکثیر و تعیین ترادف شد. مقایسه ی ترادف های بدست آمده در این تحقیق با ترادف های موجود در بانک جهانی ژن نشان داد که جدایه های مورد مطالعه به همراه یک جدایهی ایرانی (رس شمار EU667627) با دامنه ی میزبانی متفاوت، در زیر گروه IIB قرار می گیرند. سایر جدایه های ایرانی گزارش شده قبلی در گروه های I و AII قرار گرفتند. مقایسه ی میزان تشابه اسید نوکلئیک این جدایه ها با یکدیگر نشان داد که جدایه های ایرانی مربوط به این مطالعه بیشترین و کمترین میزان شباهت را با جدایه های کشورهای اسپانیا (رس شمار AJ579518) و ایران (رس شمار GQ421161) به ترتیب به میزان 5/99 و 2/92 درصد دارا می باشند. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است که کدوئیان در مزارع وگلخانه های ایران بوسیله جدایه های متعدد این ویروس آلوده می شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1710518 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.