دو راهبرد برای حل مسئله مرتب سازی در ردیف های موازی بر اساس الگوریتم های فراابتکاری

چکیده:
آرایش مناسب تسهیلات موضوعی کلیدی در مدیریت است که بهره وری و سوددهی سیستم های تولید را تحت تاثیر قرارمی دهد. مسئله مرتب سازی در ردیف های موازی حالت خاصی از مسئله چیدمان تسهیلات و شامل یافتن بهترین مکان جای گیری n تسهیل است، به نحوی که تسهیلات مشابه (تسهیلاتی با برخی ویژگی های مشترک) در یک ردیف و تسهیلات غیرمشابه در ردیفی موازی قراربگیرد. از آنجا که این مسئله مسئله NP-hard جدیدی است، تنها یک مدل برنامه ریزی خطی مختلط برای فرموله سازی آن ارائه شده است؛ بنابراین، برای حل مثال هایی با ابعاد بزرگ، به کارگیری الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری مفید خواهد بود. در این مقاله دو راهبرد برای حل مثال های متوسط و بزرگ این مسئله بر پایه الگوریتم ژنتیکی و الگوریتم شبیه سازی تبرید تدریجی مبتنی بر جمعیت ارائه می شود. همچنین، مثال های مختلفی از این مسئله در دو گروه، از متون پژوهشی انتخاب و با استفاده از الگوریتم های پیشنهادی به منظور ارزیابی بر اساس تابع هدف و زمان محاسبات حل شد. بر اساس نتایج به دست آمده در گروه نخست، دو الگوریتم غالبا عملکرد مشابهی داشت و در گروه دوم الگوریتم شبیه سازی تبرید تدریجی مبتنی بر جمعیت با افزایش اندازه مسائل عملکرد بهتری از خود نشان داده است.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
467 تا 498
لینک کوتاه:
magiran.com/p1711015 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!