ارزیابی عملکرد دختران دبستانی پایه ششم ابتدایی در خصوص مصرف تنقلات ناسالم بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی

چکیده:
زمینه و هدف
امروزه به دلیل تغییر الگوهای مصرف غذا، تنقلات بی ارزش جایگزین مواد غذایی مفید در بین کودکان شده اند. این مطالعه با هدف ارزیابی عملکرد دانش آموزان دختران دبستانی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در خصوص مصرف تنقلات ناسالم انجام شد.
مواد و روش ها
مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی به روش نمونه گیری چند مرحله ای( 208نمونه) در سال 1394 انجام شد. ابزار تحقیق پرسش نامه ای محقق ساخته روا و پایا مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی (70 سئوال) بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS مطابق آزمون های آماری در سطح معناداری 0/05>p مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
نتایج مطالعه نشان داد دانش آموزان از حساسیت(49%) و خودکارآمدی نسبتا مطلوب(53/8%)، منافع درک شده(73/1%) و حمایت اجتماعی مطلوب(68/3%) برخوردار بودند. نتایج نشان داد که بین سازه های مدل اعتقاد بهداشتی با عملکرد (مصرف تنقلات) همبستگی معناداری وجود داشت(0/05>p).همچنین تفاوت معناداری بر حسب تحصیلات والدین با حساسیت، شدت درک شده، خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و عملکرد نشان داد (0/05>p).
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که دانش آموزان ازحساسیت و خودکارآمدی نسبتا مطلوب، منافع درک شده و حمایت اجتماعی مطلوب در زمینه تنقلات ناسالم برخوردار بودند .همچنین نتایج مطالعه ارتباط معناداری بین سازه ها و عدم مصرف تنقلات ناسالم را نشان داد ولی باتوجه به اهمیت و عوارض ناشی از مصرف تنقلات ناسالم در کودکان دبستانی و نقش مدل اعتقاد بهداشتی در پیش بینی رفتارهای تغذیه ای پیشنهاد می شود که این مدل به عنوان چهارچوب برنامه های آموزش تغذیه در مدارس بکار گرفته شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1711220 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!