بررسی شیوع دیابت بارداری و عوامل خطرساز مرتبط با آن با استفاده از روش یک مرحله ای در شهر کرمانشاه در سال 1394

چکیده:
مقدمه‏: دیابت بارداری شایع ترین مشکل طبی در دوران بارداری است. با توجه به تفاوت بسیار زیاد در میزان شیوع دیابت بارداری و عوامل خطرساز آن و انجام مطالعه ای در این خصوص با روش دو مرحله ای در سال 1387 در شهر کرمانشاه، مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع دیابت بارداری و عوامل خطرساز مرتبط با آن با روش یک مرحله ای انجام شد.
روش کار ‏: این مطالعه مقطعی در سال 1394 بر روی 1272 زن باردار در سن بارداری 24 الی 28 هفته، مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر کرمانشاه انجام شد. آزمایش غربالگری دیابت بارداری (OGTT) برای تمامی واحدهای پژوهش، با روش جدید یک مرحله‏ای انجام شد. اطلاعات مربوط به عوامل خطرساز در مادران مبتلا به دیابت بارداری شامل: سابقه مرده زایی، سقط، ماکروزومی و غیره در مرکز تحقیقات دیابت گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری STATA (نسخه 11) و آزمون های آماری تی تست و رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در مطالعه حاضر، میانگین سنی افراد 73/5±97/27 سال بود. شیوع دیابت بارداری در واحدهای پژوهش 81/8% به دست آمد. شیوع دیابت بارداری در افراد فاقد عامل خطر 49/6%، در افراد با یک عامل خطر 43/17% و در افراد با بیش از یک عامل خطر 62/21% بود. با افزایش یک سال سن، احتمال ابتلاء به دیابت بارداری 6% و با افزایش یک واحد شاخص توده بدنی، احتمال ابتلاء 9% افزایش داشت. همچنین احتمال ابتلاء به دیابت بارداری در افرادی که سابقه دیابت بارداری داشتند، 25/7 برابر و در افرادی که سابقه سقط داشتند، 44/2 برابر افرادی بود که سابقه سقط نداشتند.
نتیجه گیری‏: با توجه به دخیل بودن متغیرهای سن، شاخص توده بدنی، سابقه دیابت بارداری و سابقه سقط در ابتلاء به دیابت بارداری، آموزش در افراد دارای اضافه وزن و چاقی، سنین بالا و افرادی که دارای سابقه ابتلاء می باشند، می‏تواند در کاهش ابتلاء به دیابت بارداری تاثیر بسزایی داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -4
لینک کوتاه:
magiran.com/p1712296 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.