اثر نماتودکشی عصاره های آبی تعدای از گیاهان دارویی بر نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی

چکیده:
در چند دهه اخیر تحقیقات وسیعی در مورد ترکیبات گیاهی متعدد به منظور جایگزین کردن ترکیبات شیمیایی با ترکیبات طبیعی جهت کنترل نماتودها انجام گرفته است. استفاده از عصارهگیاهان دارویی به عنوان روشی مؤثر و ایمن جهت کنترل نماتود ریشهگرهی می باشد. در این تحقیق اثر بازدارندگی عصاره حاصل از چهار گیاه دارویی شامل زیره سیاه ، پونه آویشن باغی و دو توده ارومیه و کرمان از کرچک بر میزان تفریخ تخم و مرگ ومیر لارو سن دو نماتود ریشهگرهی در شرایط آزمایشگاهی و کنترل این نماتود در گوجه فرنگی مورد ارزیابی قرارگرفت. درصد مرگ ومیر لارو و نیز درصد عدم تفریخ تخم بعد 24 ، 48 و 72 ساعت قرارگیری لاروها و تخم ها در معرض عصاره محاسبه شد. پس از اثبات فعالیت ضد نماتودی این ترکیبات برای بررسی اثر کنترلی ترکیبات در گلخانه غلظت های صفر،250، 500، 750، 1000 عصاره های آبی گیاهان ذکر شده به گلدان های حاوی نشاء گوجه فرنگی و خاک آلوده به نماتود اضافه شد. نتایج آزمایشکاه نشان داد که بین تیمارها در سطح یک درصد اختلاف معنی داری وجود دارد. بیشترین درصد مرگ ومیر لارو و درصد عدم تفریخ تخم در بین گیاهان، مربوط به عصاره گیاه کرچک توده کرمان و در بین غلظت ها مربوط به غلظت 1000 پی پی ام بود . همچنین نتایج گلخانه به خوبی نشان داد اضافه کردن عصاره ها باعث کاهش فاکتور تولیدمثل و جمعیت نهایی در گیاهان آلوده گردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق نوید بخش به کارگیری عصاره این گیاهان در کنترل نماتود ریشه گرهی گوجه فرنگی به جای سموم شیمیایی خصوصا در گلخانه می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1712725 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!