ارزیابی بیمارگری قارچ Metarhizium anisopliae و Beauveria bassiana روی سوسک برگ خوار نارون (Xanthogaleruca luteola Muller (Col.، Chrysomelidae

چکیده:
در پژوهش حاضر بیمارگر دو قارچSorokin Metarhizium anisopliae و Vuellemin Beauveria bassiana با روش غوطه وری و اسپری (پاششی) روی حشرات کامل سوسک برگ خوار نارون با غلظت های 105، 106، 107 و 108 اسپور در میلی لیتر همراه با تیمار شاهد مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش ها در شرایط کنترل شده در دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±75 درصد و دوره نوری 12:12 ساعت (روشنایی:تاریکی) در اتاقک رشد انجام گرفت و میزان مرگ و میر حشرات در هر دو روش در تمام تیمارها به مدت 10 روز شمارش و ثبت گردید. مقادیر LC50 و LC90 محاسبه شده برای قارچB. bassiana در روش غوطه وری به ترتیب 106×7/2 و 106×72/7 اسپور در میلی لیتر و در روش اسپری به ترتیب 106×75/7 و 106×05/35 اسپور در میلی لیتر محاسبه شد. در حالی که این مقادیر برای قارچ M. anisopliae در روش غوطه وری به ترتیب 106×68/2 و 106×99/7 و در روش اسپری به ترتیب 106×38/8 و 106×8/46 اسپور در میلی لیتر برآورد شد. کمترین مقدار LT50 و LT90 برای قارچ B. bassiana در غلظت 108 اسپور در میلی لیتر به ترتیب 39/3 و 12/13 روز بود. در حالی که این مقادیر برای قارچ M. anisopliae به ترتیب 51/4 و 03/15 روز برآورد شد. به طور کلی نتایج نشان داد که قارچ B. bassiana در هر دو روش غوطه وری و اسپری در مدت زمان کوتاه تری نسبت به قارچ M. anisopliae مرگ ومیر ایجاد می کند. لذا با توجه به این یافته ها، قارچ های M. anisopliae و B. bassiana روی سوسک برگ خوار نارون بیماری زا بوده بنابراین استفاده از این عوامل میکروبی علیه آفت مذکور توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
23 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1712727 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!