تاثیر گیاه میزبان بر کارایی زیستی کفشدوزک شکارگر (Hippodamia variegata (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae

چکیده:
کفشدوزک شته خوار (Hippodamia variegata (Goeze یک شکارگر موثر در بیشتر اکوسیستم های کشاورزی می باشد. گیاهان میزبان شته ها می توانند یک عامل موثر بر خصوصیات زیستی و کارایی شکارگرهای آنها باشند. لذا در این تحقیق اثر شش گیاه میزبان شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae (Linnaeus)شامل کلم زینتی، کلم گل، تربچه، شلغم، کلزا و کلم برگ روی نشوونما، تولیدمثل و جدول زندگی کفشدوزکH. variegata مورد مطالعه قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از جدول زندگی دوجنسی تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که مطلوبیت شته مومی کلم پرورش یافته روی شش گونه گیاه میزبان برای شکارگر متفاوت بود. کوتاه ترین دوره نشوونمای مراحل نارس شکارگر در تغذیه از شته های پرورش یافته روی کلزا به دست آمد. میزان زادآوری کفشدوزک روی گیاهان میزبان مورد بررسی به طور معنی دار متفاوت بود و بیشترین زادآوری (44/646 تخم) روی گیاه کلزا مشاهده شد. نرخ خالص تولیدمثل (R0) کفشدوزک از 74/116 نتاج ماده به ازای هر فرد ماده در هر نسل روی کلم برگ تا 78/252 روی کلم زینتی متغیر بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) به عنوان یک شاخص مهم در ارزیابی مطلوبیت گونه های گیاه میزبان، از 011/0 ± 155/0 بر روز روی کلم برگ تا 010/0 ± 188/0 بر روز روی کلزا متغیر بود. بر اساس مقادیر پارامترهای محاسبه شده، مطلوب ‏ترین گیاهان میزبان در برهمکنش گیاه- شته -کفشدوزک به ترتیب عبارت بودند از کلزا، کلم-گل، کلم زینتی،تربچه، شلغم و کلم برگ. یافته های این تحقیق می تواند به عنوان اطلاعات پایه جهت درک بهتر برخی تعاملات سه گانه غذایی در ارتباط گیاه-شته-شکارگر و پرورش کارآمدتر این کفشدوزک مفید باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p1712728 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!