شناسایی دو گونه ساقه خوار (Sesamia nonagrioides (Lep.: Noctuidae و S. cretica به روش DNA بارکدینگ

چکیده:
تاکنون دو گونه از شب پره های جنس Sesamia Guenée، 1852 به نام های Sesamia nonagrioides (Lefèbvre، 1827) وS. cretica Lederer، 1857 به عنوان آفات کشاورزی از ایران گزارش شده است. تحقیق حاضر به روش DNA بارکدینگ و به منظور تایید شناسایی های مورفولوژیک موجود و یافتن راهی برای تشخیص سریع و مطمئن این دو گونه در زمان عدم دسترسی به تخصص تاکسونومیک انجام گردید. نمونه ها از روی گیاهان میزبان ذرت، نیشکر و برنج در استان های خوزستان و فارس جمع آوری و به روش تاکسونومی کلاسیک شناسایی شد. پس از استخراج DNA از نمونه ها با استفاده از آغازگرهای مناسب، ژن COI تکثیر و توالی یابی شد. پس از همردیف سازی توالی ها، بارکد گپ تخمین زده شد و میزان واگرایی نوکلئوتیدها مشخص شد. فواصل ژنتیکی بین این دو گونه به همراه پنج گونه نزدیک دیگر از جنس Sesamia توسط درخت اتصال همسایه (Neighbour-joining) نمایش داده شد. بدین منظور از مدل جایگزینی نوکلئوتیدی (K2P) استفاده شد. نتایج حاصله گونه های S. nonagrioides و S. cretica را به خوبی از هم متمایز نمود و شناسایی های مورفولوژیک را تایید کرد. استفاده از این نتایج در شناسایی سریع و دقیق دو گونه مذکور و نیز شناسایی مراحل نابالغ آنها توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
63 تا 74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1712730 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!