بررسی انرژی و زمان خشک شدن لایه نازک سیب زمینی در یک خشک کن ترکیبی خورشیدی- متناوب فروسرخ مجهز به سامانه تولید برق فتوولتائیک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در تحقیق حاضر نمونه آزمایشگاهی یک خشک کن ترکیبی خورشیدی- متناوب فروسرخ مجهز به سامانه تولید برق فتوولتائیک ارائه شده و پارامترهای موثر در سیستم های خشک کن بررسی گردیده اند. بدین منظور سینتیک خشک شدن، انرژی الکتریکی مصرفی و تاریخچه دمایی ورقه های سیب زمینی به ضخامت 3، 5 و 7 میلیمتر در دماهای 50، 60 و 70 درجه سلسیوس در خشک کن حاضر بررسی گردید. نتایج حاصل با نتایج بدست آمده از آزمایشات مشابه در یک خشک کن خورشیدی جریان طبیعی مقایسه گردید. بررسی ها حاکی از کاهش حداقل 75% و حداکثر 83% زمان خشک شدن نسبت به خشک کن خورشیدی می باشد. بعلاوه بیشترین و کمترین مقدار آهنگ ویژه از دست دادن رطوبت ورقه سیب زمینی به ترتیب 56/0 و 23/0 کیلوگرم بر کیلو وات ساعت انرژی مصرفی خواهد بود. درنهایت با توجه به نتایج بدست آمده، دمای 50 درجه سلسیوس جهت خشک کردن سیب زمینی در خشک کن ترکیبی پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
141 تا 149
لینک کوتاه:
magiran.com/p1713305 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!