رویکردهای نوین درپژوهش زیبایی شناسی منظر

نویسنده:
چکیده:
امروزه زیبایی شناسی نقش گسترد های درمعماری منظر ایفا کرده و همچنین به عنوان محرکی برای تغییر بنیادین منظر براساس طیف متنوعی از ارز شهای فرهنگی،از جمله عدالت اجتماعی درکنارحقوق زیست محیطی،عمل می کند.کارکرد زیبایی شناسی وتجربه آن؛ ارایه فر مهای جدید معماری منظر پایدار وکمک به زیبایی، قابل قبول بودن ومعن یدار کردن آن است. با بررسی زیبایی شناسی منظر و اهمیت آن، هدف پژوهش حاضر، یافتن پارادایم جه تگیر ی های آینده درپژوهش زیبایی شناسی منظر بوده و در آن به جه تگیر ی هایی پرداخته شده که زیبایی شناسی به آینده پژوه شهای منظرمی دهد. با توجه به اطلاعات کیفی حاصل از مطالعات صورت گرفته، برای درک سمت و سوی پژوه شهای آینده درزمینه زیبایی شناسی منظر، سه رویکرد متفاوت درنظرگرفته و هرکدام به تفصیل شرح داده شده است. فرض پژوهش بر این پایه استوار است که سه رویکرد پدیدارشناسانه، روا نشناسانه و اکولوژیک می تواند پارادایم کلی را در خصوص زیبایی شناسی منظر شکل داده و جه تگیر ی های آتی را درحوزه پژوهشی منظر مشخص کند، برای اثبات فرضیه ذکر شده پاسخ به سوالات ذیل ضروری است : رویکردهای نوین پژوهش زیبایی شناسی منظرکدا ماند؟ و چگونهمی توان از این رویکردها جهت شک لدهی به پژوه شهای آتی زیبایی شناسی منظر بهره برد؟ از آنجا که هدف این مقاله نتیج هگیری از تحقیق درچارچوب سامان ه های مفهومی با کاربردی تبیینی و جامع است در راهبرد تحقیق از استدلال منطقی استفاده شده که با مرور تحلیلی ادبیات موضوع از طریق مدارک کتابخانه ای و اینترنتی سعی در پاسخ به سوالات فوق دارد. از تحلیل سه رویکرد فوق و نتایج و جداول مربوطه، به دیدگاه اندیشمندان و تیپولوژی فکری آنها در قرن اخیر دست یافته است. در صورتی که رویکرد پدیدارشناختی، به گون های تبادلی و رویکرد اکولوژیک، ب هگون های ک لنگر در نظر گرفته شود، دیدگاه مذکور به رویکرد روا نشناختی وگونه تکاملی، مربوط است. در پایان نتیجه پژوهش نشان می دهد که با توجه به آینده پژوه شهای زیبایی شناسی منظر، رویکردهای معرفی شده فوق نه تنها با یکدیگر ناسازگار یا در رقابت نیستند، بلکه مکمل یکدیگر نیز بوده و تجلی یا بیا نهایی مختلف از فر مهای زیبایی شناسی منظرهستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
69 تا 76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1713686 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!