آنالیز صفات موثر بر عملکرد دان ژنوتیپ های کلزای بهاری با نرم افزار PAth 74 در شرایط اقلیمی خوزستان

نویسنده:
پیام:
چکیده:
به منظور تعیین مهمترین صفتهای موثر بر عملکرد دانه و تعیین مقدار تاثیر مستقیم و غیرمستقیم هر یک در عملکرد دانه ارقام کلزا، تعداد 10 رقم کلزا انتخاب شد و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار مورد مطالعه قرارگرفتند. بررسی ضرایب همبستگی نشان داد صفتهای ماده خشک کل، شاخص برداشت، وزن هزاردانه، تعداد دانه در خورجین، تعداد خورجین در بوته، ارتفاع بوته، روز تا رسیدگی و دوره گلدهی با صفت عملکرد دانه دارای همبستگی مثبت و معنیداری بودند. تجزیه رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت نشان داد که صفت تعداد خورجین در بوته دارای بیشترین اثر مستقیم بر عملکرد دانه است. وزن هزار دانه بهطور غیرمستقیم با افزایش تعداد خورجینهای هر بوته بههمراه صفتهای ماده خشک کل، دوره گلدهی و دوره رسیدگی اثر مستقیم بر عملکرد دانه داشتند. بنابراین برای گزینش ژنوتیپ برتر از نظر عملکرد دانه، انتخاب مستقیم برای صفتهای فوق پیشنهاد میشود.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1714112 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!