اثر مقادیر مختلف هیومیک کلات منیزیم و هورمون جیبرلین بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف هیومیک کلات منیزیم و هورمون جیبرلین بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی، آزمایشی در شرایط مزرعهای در سال زراعی 94- 1393 بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه شادگان اجراگردید. عامل اول شامل هیومیک کلات منیزیم در سه سطح (صفر، 200 و400 میلیلیتر در هکتار) و عامل دوم نیز شامل هورمون جیبرلین در سه سطح (صفر، 150 و 300 پی پی ام) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر متقابل هیومیک اسید و جیبرلین بر تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال پنج درصد و عملکرد دانه و شاخص برداشت در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد. بیشترین عملکرد دانه در تیمار 200 میلیلیتر در هکتار هیومیک کلات منیزیم در 150 پی پی ام جیبرلین با 2720 کیلوگرم در هکتار و کمترین آن در تیمار شاهد با 1950 کیلوگرم در هکتار بهدست آمد. بالاترین شاخص برداشت متعلق به تیمار 200 میلیلیتر در هکتار هیومیک کلات منیزیم در 150 پی پی ام جیبرلین با 40 درصد و کمترین آن مربوط به تیمار 400 میلیلیتر در هکتار هیومیک کلات منیزیم در 300 پی پی ام جیبرلین با 28 درصد بود. نتایج این تحقیق نشان داد که اثر تیمار 150 پی پی ام جیبرلین در 200 میلیلیتر در هکتار هیومیک کلات منیزیم بر لوبیا چشم بلبلی نسبت به افزایش مقادیر مختلف تیمار جیبرلین در هیومیک اسید در عملکرد دانه بیشتر بود و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است.
زبان:
فارسی
صفحه:
11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1714117 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!