تاثیر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا در شهرستان محمودآباد

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی اثر کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جیکا و 033 در شهرستان محمودآباد، پژوهشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عوامل آزمایش شامل رقم در دو سطح (جیکا و 33 از گروه رسیدگیш)، کود نیتروژن در چهار سطح (صفر، 50، 100 و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) بود. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش مصرف کود نیتروژن بر عملکرد دانه افزوده شد، کاربرد میزان 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در مقایسه با تیمارهای شاهد (عدم مصرف اوره)، عملکرد دانه سویا را افزایش داد. در بین اجزای عملکرد، تعداد غلاف در بوته در سطح احتمال آماری یک درصد و وزن صد دانه در سطح احتمال آماری پنج درصد، همبستگی مثبت با عملکرد دانه داشتند. در ارتباط با خصوصیات بیوشیمیایی دانه، رقم جیکا بیشترین درصد روغن را داشت، با افزایش مصرف نیتروژن بر عملکرد دانه افزوده شد و باعث استحصال روغن و پروتئین بیشتری در واحد سطح گردید. نتایج نشان داد که رقم جیکا با کاربرد 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار با عملکرد (3240 کیلوگرم) بیشترین عملکرد در مقایسه با عدم مصرف کود، حاصل شد. بیشترین عملکرد روغن را در رقم jk با مصرف 150 کیلوگرم نیتروژن (562 کیلوگرم) در مقایسه با عدم مصرف کود (400 کیلوگرم) و همچنین رقم 33 با مصرف 150 کیلوگرم نیتروژن (548 کیلوگرم در مقایسه با عدم مصرف کود (341 کیلوگرم) بهدست آورد. عملکرد دانه بهطور معنیداری تحت تاثیر رقم، کود نیتروژن قرارگرفت. رقم جیکا، بیشترین عملکرد را نسبت به رقم33 داشت، بنابراین در شهرستان محمودآباد کشت رقم جیکا توصیه میگردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1714133 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!