بررسی تغییرات پوشش گیاهی و خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک در یک گرادیان چرایی با استفاده از سنجش چندبعدی غیرمتریک (مطالعه موردی: مراتع مورچه خورت- اصفهان)

چکیده:
آگاهی اثرات چرای دام بر ساختار پوشش گیاهی و خصوصیات خاک در مدیریت مراتع امری ضروری است. در این تحقیق تغییرات درصد تاج پوشش و خصوصیات خاک در یک گرادیان چرایی در مراتع استپی منطقه کلهرود استان اصفهان مطالعه شد. منطقه با توجه به فاصله از روستا به 3 قسمت چرای سنگین (فاصله کمتر از 1 کیلومتری روستا) چرای متوسط (1 تا 2 کیلومتری) و چرای تقریبا سبک (بیش از 2 کیلومتری) تقسیم شد و تعداد 6 ترانسکت 150 متری در هر منطقه (مجموعا 18 ترانسکت) مستقر گردید. در طول هر ترانسکت، تعداد 15 پلات (5/1×1 متر) قرار داده شد و درصد تاج پوشش گونه های گیاهی اندازه گیری شد. در 27 پلات به طور تصادفی نمونه خاک برداشت و درصد آهک، پتاسیم، سدیم، رطوبت اشباع، pH ، هدایت الکتریکی و کربن آلی اندازه گیری شد. روش های تحلیل واریانس، خوشه بندی و رج بندی سنجش چندبعدی غیرمتریک برای بررسی ارتباط بین عوامل محیطی و مدیریتی با پوشش گیاهی استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش شدت چرا درصدتاج پوشش گونه درمنه دشتی Artemisia sieberi کمتر و به پوشش گونه اسفند (harmala Peganum) افزوده می شود اما گونه Anabasis aphylla در هرسه شدت چرایی حضور داشت و شاخص شدت چرایی نبود. شدت چرا باعث افزایش معنی دار سدیم، آهک و هدایت الکتریکی و کاهش میزان پتاسیم، رطوبت اشباع و کربن آلی شده است(5%= α). نتایج نشان داد که منطقه با چرای متوسط در یک حالت انتقالی قرار دارد که بایستی سریعا با انجام پروژه های اصلاحی از تغییرات منفی و بدون بازگشت جلوگیری گردد. نتایج این مطالعه می تواند به مدیران کمک کند تا حد آستانه تغییرات شرایط اکولوژیکی را شناسایی کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
106 تا 115
لینک کوتاه:
magiran.com/p1714507 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!