تاثیر پوشش دهی با کاراگینان و کربوکسی متیل سلولز در فرایند اسمز بر زمان خشک شدن و میزان بازجذب آب در سیب زرد لبنانی

پیام:
چکیده:
استفاده از پیش تیمار پوشش دهی قبل از فرایند اسمز می تواند با کاهش جذب مواد جامد، عملکرد فرایند را بهبود بخشد. دراین مطالعه تاثیر پیش تیمار پوشش دهی- اسمز بر سرعت خشک شدن و ظرفیت بازجذب آب، سیب مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، قطعات مکعبی سیب با ابعاد 1 سانتی متر ابتدا با کربوکسی متیل سلولز و کاراگینان پوشش داده شده و سپس، به مدت 150 دقیقه درون محلول های ساکارز قرار گرفتند. در ادامه، در آون ̊C70 تا رسیدن به رطوبت 20% خشک شدند. نتایج نشان داد که بیشترین شاخص کارایی فرایند در نمونه یک لایه پوشش داده شده با کاراگینان 1% و اسمز شده در ساکارز 60 % و نمونه یک و دو لایه پوشش داده شده با کربوکسی متیل سلولز 5/0% و اسمز شده در ساکارز 45 % به دست آمد. بررسی ها در طی خشک کردن تکمیلی نشان داد که وجود پوشش در طی فرایند خشک کردن تکمیلی، یک مانع قوی را در برابر خروج آب ایجاد کرده و سرعت خشک شدن را کاهش می دهد. با توجه به هدف این طرح، نتایج نشان داد که استفاده از فرایند پوشش دهی تنها در مرحله اسمز، کارآمد بوده و در خشک کردن تکمیلی، کارایی خاصی ندارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
63 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1714797 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.