تغییرات الگوی ذخیره کربن در رابطه با تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: پارک جنگلی سوکان سمنان)

چکیده:
این پژوهش به منظور مدل سازی تغییرات ذخیره کربن در ارتباط با ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در توده های درختی کاج تهران (Pinus eldarica Medw.) و اقاقیا (Robinia pseudoacacia L.) کاشته شده به صورت خالص و آمیخته در پارک جنگلی سوکان سمنان انجام شد. چهار تیمار خالص کاج تهران، خالص اقاقیا، آمیخته کاج تهران و اقاقیا و تیمار شاهد (منطقه بدون پوشش گیاهی) درنظر گرفته شدند. پس از نمونه برداری از خاک در افق های صفر تا 5، 10-5، 20-10 و 30-20 سانتی متردر هر یک از این تیمارها، نمونه های خاک به آزمایشگاه منتقل و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آن ها اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که درخت کاج باعث کاهش اسیدیته خاک و افزایش مقدار پایداری خاک دانه ها شده بود. اقاقیا باعث افزایش معنی دار مواد آلی، نیتروژن، پتاسیم و فسفر قابل جذب برای گیاهان شده بود. تیمار آمیخته به طور عمده وضعیت بینابینی داشت. مقدار ترسیب کربن در تیمارهای خالص اقاقیا، خالص کاج تهران، آمیخته و شاهد به ترتیب 28/67، 18/74، 24/05 و 1/73 تن در هکتار بود. در مدل سازی مقدار ترسیب کربن در رابطه با ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک، نیتروژن و فسفر مهم ترین عامل های تاثیرگذار بر مقدار ترسیب کربن خاک تعیین شدند. بنابراین، افزایش نیتروژن خاک در این مناطق از طریق کاشت گونه های تثبیت کننده ازت می تواند نقش مهمی در افزایش موفقیت پروژه های جنگل کاری و ترسیب کربن داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
244 -253
لینک کوتاه:
magiran.com/p1715114 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!