بررسی ارتباط بین توده چربی و توده لخم با چگالی مواد معدنی استخوان در مردان نظامی ایران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
ترکیب بدن شامل دو جزء توده چربی و توده لخم است که هر کدام اثرات متفاوتی بر میزان چگالی مواد معدنی استخوان دارند. در این مطالعه ارتباط بین توده چربی و توده لخم با چگالی مواد معدنی استخوان در مردان نظامی بررسی شد.
روش ها
چگالی مواد معدنی استخوان، توده چربی وتوده لخم، 99 نفر مرد نظامی با میانگین سنی 7/35 سال توسط اسکن جذب سنجی اشعه ایکس دوتایی در یک مطالعه مقطعی اندازه گیری شد. رابطه دو جزء توده چربی و توده لخم با میزان چگالی مواد معدنی استخوان در کل بدن و در اندام مختلف آزمودنی ها مورد محاسبه قرار گرفت.
یافته ها
بین چگالی مواد معدنی استخوان با توده چربی در کل بدن (214/0=p) و همچنین در اندام تحتانی (836/0=p) و فوقانی (955/0=p) رابطه منفی وجود داشت که از لحاظ آماری معنادار نبود. در عین حال بین چگالی مواد معدنی استخوان در اندام فوقانی (000/0=p) و تحتانی (001/0=p) و کل بدن (001/0=p) با توده لخم در همان اندام رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد.
نتیجه گیری
توده لخم به عنوان یک پیش بینی کننده مهم چگالی مواد معدنی استخوان در اندام فوقانی و تحتانی و در کل بدن مردان نظامی مطرح است.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1715849 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.