اثرات سطوح مختلف ویتامین E بر صفات عملکردی و تولید مثلی کلنی های زنبور عسل ایرانی(Apis mellifera meda)

پیام:
چکیده:
نقش ویتامین ها در تغذیه زنبور عسل به ویژه در مواقعی که تغذیه کمکی با شکر یا جایگزین گرده مطرح می گردد اهمیت دارد. در این آزمایش اثر تغذیه ویتامین E بر افزایش میزان تخمریزی ملکه، پرورش نوزادان، جمعیت کلنی، افزایش تولید عسل و زمستان گذرانی کلنی های زنبور عسل ایرانی مورد بررسی قرار گرفت، به همین منظور آزمایشی سه مرحله ای در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار انجام گرفت. در این آزمایش کلنی های استفاده شده از نظر جمعیت و ملکه همسن، یکسان سازی شدند. تیمارهای آزمایشی شامل گروه شاهد (تغذیه با شربت شکر) و شربت شکر مکمل سازی شده با سه سطح ویتامین E (20 ، 30 و 40 ppm) بودند. مرحله اول آزمایش در اردیبهشت ماه (زمان وفور گرده) مرحله دوم در مرداد ماه (زمان نقصان گرده) و مرحله سوم در اواخر بهمن (زمان عدم وجود گرده) انجام گرفت. در هر مرحله کلنی ها چهار بار (هر پنج روز یکبار) و هر بار با یک لیتر شربت شکر تغذیه شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج حاصل از آنالیز آماری نشان می دهد که بین تیمارها (سطوح مختلف ویتامینE ) از لحاظ میزان تخمریزی و جمعیت تفاوت معنی داری در سطح 5 درصد وجود دارد (05/0 p<). با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که تغذیه کلنی ها با ویتامین E (در سطح 30 ppm در هر لیتر شربت) سبب افزایش میزان تخمریزی، رشد جمعیت و افزایش میزان عسل و زمستان گذرانی شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
2 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1716075 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.