رابطه ذهن آگاهی و توانایی های شناختی در جانبازان نابینای ورزشکار

پیام:
چکیده:
اهداف
توانایی های شناختی و ذهن آگاهی عواملی هستند که در اجرای عملکرد بهتر ورزشی نقش بسزایی دارند. نابینایان به دلیل فقدان اطلاعات سریع و دقیق بینایی به تلاش بیشتری برای انجام تکالیف اجرایی شناختی نیاز دارند. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه ذهن آگاهی و توانایی های شناختی در جانبازان نابینای ورزشکار بود.
ابزار و
روش ها
در این مطالعه توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی که در سال 1394 انجام شد، 104 جانباز نابینای ورزشکار زن و مرد در استان های آذربایجان غربی و کردستان به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات، مقیاس ذهن آگاهی، توجه و هوشیاری و پرسش نامه توانایی های شناختی بود. داده ها به کمک نرم افزار SPSS 22 و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
رابطه ذهن آگاهی با توانایی های شناختی جز در دو مولفه کنترل مهاری و توجه انتخابی و برنامه ریزی در سایر مولفه ها مثبت و معنی دار بود (0.05p<). همچنین ذهن آگاهی توانست 0.438 واریانس توانایی های شناختی نابینایان را پیش بینی نماید (0.001=p).
نتیجه گیری
در جانبازان نابینای ورزشکار بین ذهن آگاهی با تعدادی از مولفه های توانایی شناختی (حافظه، تصمیم گیری، توجه پایدار، شناخت اجتماعی و انعطاف پذیری شناختی) ارتباط معنی دار وجود دارد. بنابراین تمرین های منظم ذهن آگاهی می تواند توانایی های شناختی را در جانبازان نابینا تقویت نماید.
زبان:
فارسی
صفحات:
101 -106
لینک کوتاه:
magiran.com/p1716117 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.