همبستگی منافع و موانع مشارکت در فعالیت های حرکتی و ورزشی با مشارکت جانبازان در این فعالیت ها؛ مطالعه موردی استان اردبیل

پیام:
چکیده:
اهداف
هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین منافع و موانع با شرکت و عدم شرکت جانبازان استان اردبیل در فعالیت های حرکتی و ورزشی بود.
ابزار و
روش ها
روش تحقیق همبستگی- پیمایشی و از نوع تحقیقات کاربردی است که به شکل میدانی اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه ی جانبازان به تفکیک نوع جانبازی، ساکن استان اردبیل در سال 1395 می باشد، که تعداد آن ها 4283 نفر بود. نمونه آماری بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان شامل 353 نفر از جانبازان بودند، که به طور تصادفی و به صورت خوشه ایچند مرحله ای انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه موانع عدم مشارکت ورزشی میرغفوری و همکاران [1] و پرسشنامه منافع مشارکت ورزشی حمایت طلب و همکاران [2] بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن، رگرسیون و آزمون فریدمن استفاده شد.
یافته ها
بنابر نتایج حاصل از پژوهش بین موانع شرکت و عدم شرکت جانبازان در فعالیت های حرکتی و ورزشی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین این رابطه بین منافع شرکت و شرکت جانبازان در فعالیت های حرکتی و ورزشی معنادار بود. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که از بین موانع مشارکت موانع مالی و امکاناتی بیشترین نقش را در عدم شرکت جانبازان دارد، همچنین در بین منافع شرکت منافع روانی در اولویت اول قرار داشت.
نتیجه گیری
بر اساس نتایج این پژوهش مدیران برای مشارکت هرچه بیشتر جانبازان در برنامه ها و فعالیت های ورزشی می بایست مجموعه ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که در مشارکت ورزشی دخالت دارند مورد توجه قرار دهند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
155
لینک کوتاه:
magiran.com/p1716164 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!