ارزیابی ریسک فلزات سنگین در مواد آرایشی رژلب و رنگ مو توزیع شده در شهر سنندج در سال 1394

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
مواجهه انسان با فلزات سنگین می تواند خطرات بهداشتی برای مصرف کنندگان به دنبال داشته باشد، و یکی از راه های ورود فلزات سنگین به بدن استفاده از لوازم آرایشی به خصوص رژلب و رنگ مو آلوده به فلزات سنگین می باشد. هدف از این تحقیق بررسی ارزیابی ریسک فلزات سنگین در مواد آرایشی رژلب و رنگ مو توزیع شده در شهر سنندج بود.
روش بررسی
این مطالعه توصیفی - تحلیلی بوده و در زمستان 1394 انجام شد. در این مطالعه از 4 برند رژلب و رنگ مو در سطح شهر سنندج، 50 نمونه تهیه گردید. پس از آماده سازی نمونه ها با روش هضم اسیدی، میزان فلزات سنگین با استفاده از دستگاه ICP-OES اندازه گیری و نتایج برحسب میکروگرم بر گرم گزارش شده است.

یافته ها
نتایج مطالعه نشان داد که میانگین کادمیوم، آهن و روی در رنگ مو بیشتر از رژلب بوده است، درحالیکه میانگین کروم، مس، نیکل و سرب در رژلب بیشتر بوده است. همچنین آهن، بیشترین میزان غلظت کل از فلزات را در هر دو محصول را داشته است و نقره و کادمیوم کمترین میزان غلظت کل از فلزات را داشتند. نتایج آماری نشان داد غلظت فلزات (به استشناء مس و نیکل) در دو گونه محصول آرایشی تفاوت معنی داری نداشته است (05/0 < p). میزان شاخص HQ نیز در این مطالعه کمتر از 1 بدست آمد.
نتیجه گیری
غلظت فلزات سنگین در مواد آرایشی رژلب و رنگ مو عرضه شده در شهر سنندج کمتر از رهنمودهای پیشنهادی سازمان غذا و داروی آمریکا و بهداشت کانادا می باشد. باتوجه به اثرات بالقوه فلزات سنگین بر سلامتی، نیازمند اقدامات لازم در مورد تدوین استاندارد ملی و کنترل ورود این نوع از مواد آرایشی به داخل کشور می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1716472 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.