تدوین اهداف و گزینه های توسعه گردشگری در چارچوب تفکر ارزشی: مطالعه موردی فرح آباد ساری

چکیده:
هدف مطالعه حاضر تعیین ارزش‏ها و اهداف جامعه میزبان و کشف دیدگاه‏های متنوع در مورد توسعه گردشگری روستای فرح آباد شهرستان ساری با استفاده از رویکرد تفکر ارزشی بود تا با شناسایی فرصت‏ها، ابداع گزینه‏های جدید و ارزیابی آنها، در نهایت، بهترین گزینه‏ توسعه انتخاب شود. پژوهش کاربردی به لحاظ ماهیت داده‏ها در گروه تحقیقات کیفی قرار داشت. به منظور اجرای پژوهش، از نظریه زمینه ای و برای اولویت بندی گزینه‏های توسعه گردشگری نیز از شیوه فرایند تحلیل سلسله‏مراتبی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل افراد مطلع در زمینه گردشگری این حوزه بودند که با استفاده از شیوه گلوله برفی انتخاب شدند و با آنها مصاحبه شد. یافته‏های پژوهش نشان داد که اهداف موثر در توسعه گردشگری این حوزه طبق رویکرد تفکر ارزشی به دو نوع بنیادی و مقطعی تقسیم و سپس، تصمیم‏گیری در خصوص آنها با ابداع گزینه‏ها و فرصت‏های تصمیم و ارزیابی این گزینه‏ها به انجام رسید و در نهایت، گزینه توسعه متنوع به عنوان گزینه ارجح برای توسعه پایدار محلی فرح آباد انتخاب شد.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1717700 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!