ارزیابی عملکرد بیمارستان نور و حضرت علی اصغر (ع) اصفهان با استفاده از روش ترکیبی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تکنیک اندازه گیری جذابیت به وسیله ارزیابی های رسته ای (MACBETH)

چکیده:
مقدمه
روش کارت امتیازی متوازن BSC (Balance scorecard)، نوعی تکنیک اندازه گیری عملکرد برای دستیابی به دیدگاه جامعی از عملکرد سازمان است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد بیمارستان نور و حضرت علی اصغر (ع) با استفاده از تلفیق روش BSC و تکنیک اندازه گیری جذابیت به وسیله ارزیابی های رسته ای MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique) بود.
روش بررسی
این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود که در بیمارستان نور و حضرت علی اصغر (ع) اصفهان در سال 1394 انجام شد. جامعه آماری مطالعه را مترون ها، سوپروایزرهای آموزشی و سرپرستاران بیمارستان مذکور تشکیل دادند که با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه مقایسات زوجی با روایی قابل قبول بود. بر اساس روش MACBETH، هر تصمیم گیرنده تفاوت جذابیت شاخص های هر منظر BSC را مشخص نمود و نظرات با استفاده از روش میانگین حسابی ادغام گردید. وزن شاخص ها در نرم افزار M-MACBETH و وزن هر منظر BSC در نرم افزار Excel مورد محاسبه قرار گرفت.
یافته ها
از بین منظرهای BSC، منظر مشتری و در بین شاخص ها، شاخص های میزان رضایت کارکنان و رضایت مشتریان به ترتیب بیشترین ضریب اهمیت را به خود اختصاص داد.
نتیجه گیری
پژوهش حاضر با تلفیق روش های BSC و MACBETH، نقص BSC را در تعیین اولویت مناظر برطرف می کند. توجه به اولویت منظرهای BSC، به مدیران بیمارستان ها در ارزیابی عملکرد کمک می نماید تا با تمرکز بر منظرهای دارای اولویت بیشتر، برنامه هایی جهت ارتقای رضایت کارکنان و مشتریان طراحی و پیاده سازی کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
58 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p1718495 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.