اثر کاهش وزن بر میزان سرمی سیتو کین های التهابی IL-1β، IL-6 و TNF-αو CRP در افراد چاق مبتلا به کبد چرب

چکیده:
زمینه

چاقی وضعیت التهابی خفیف و مزمنی در بدن ایجاد می کند که عوارض طولانی مدت خواهد داشت. هدف این مطالعه بررسی اثر رژیم غذائی کم کالری و کاهش وزن بر سطوح سرمی مارکرهای التهابی در افراد مبتلا به کبد چرب در جامعه ایرانی است.

روش کار

در این کارآزمائی بالینی، 40 بیمار مبتلا به بیماری کبد چرب مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی گوارش و کبد مرکز آموزشی- درمانی امام رضا (ع) تبریز، جهت دریافت رژیم کم کالری به درمانگاه تغذیه معرفی شدند. سطوح سرمی فاکتورهای پیش التهابی (IL-1β ، IL-6 و TNF-α و Hs-CRP) قبل از شروع مداخله و پس از 8 هفته رعایت رژیم غذائی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.

یافته ها

میانگین سنی بیماران مورد بررسی، 51/10 ± 36/45 سال بود که در محدوده سنی 70-23 سال قرار داشتند. 9 نفر (5/22 درصد) مرد و 41 نفر (5/77 درصد) زن بودند. پس از مدت 8 هفته، میانگین وزن و میانگین BMI افراد شرکت کننده در این مطالعه بطور معنی داری (بطور میانگین 40/3 ± 47/6 درصد) کاهش پیدا کرده بود. درصد کاهش وزن در مردان بطور معنی داری بیشتر از زنان شرکت کننده بود. میانگین سطح سرمی IL-1β ، IL-6، TNF-α و Hs-CRP پس از کاهش وزن بطور معنی داری در زنان و مردان کاهش پیدا کرد. رابطه معنی داری بین مقدار کاهش وزن با مقدار کاهش فاکتورهای التهابی بدست نیامد. مقدار کاهش TNF-α در افراد جوانتر بطور معنی داری بیشتر بود.

نتیجه گیری

کاهش وزن توسط رژیم غذائی کم کالری باعث کاهش فاکتورهای پیش التهابی (IL-1β ، IL-6 و TNF-α و Hs-CRP) بیماران مبتلا به کبد چرب در مدت 8 هفته می شود که این اثر مستقل از جنسیت و مقدار کاهش وزن است.

زبان:
فارسی
در صفحه:
61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1718529 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!