تحلیل محیط درونی بیمارستان خاتم الانبیاء بر مبنای مدل شناخت سازمانی وایزبورد

پیام:
چکیده:
مقدمه
امروزه سازمان ها و موسسات پیچیده بدون برنامه ریزی دقیق و انتخاب روش مناسب امکان ادامه حیات ندارند، که این امر مستلزم شناخت صحیح موقعیت سازمان است. تحلیل عملکردی، این سازمان ها را قادر می سازد که استراتژی هایی را به اجرا درآورند که نقاط قوت داخلی را تقویت کنند و موانع و ضعف های داخلی را کاهش دهند یا برطرف کنند. لذا هدف از انجام این بررسی، تحلیل محیط درونی بیمارستان خاتم الانبیاء بر مبنای مدل شناخت سازمانی وایزبورد به منظور ارتقای فعالیت های بیمارستان است.
مواد و روش ها
این پژوهش مقطعی و توصیفی -کاربردی در بیمارستان خاتم الانبیای تهران در سال 1393 انجام شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد شناخت سازمان و مدل شش بعدی وایزبورد گردآوری شدند. بررسی بر روی 312 نفر از 1645 نفر کارکنان بیمارستان خاتم الانبیای تهران انجام گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نسخه 19 نرم افزار SPSS، آمارهای توصیفی و آزمون t یک دامنه انجام شد.
یافته ها
نتایج حاکی از ارتباط معنی دار مثبتی بین ابعاد مختلف بود. بین ابعاد داخلی، مولفه پاداش بیشترین امتیاز و هدف گذاری سازمانی کمترین امتیاز را داشتند.
نتیجه گیری
از نظر گستردگی و پیچیدگی، هیچ سازمانی مشابه یک بیمارستان نیست. از این رو، انجام پژوهش ادواری، به منظور شناخت بهتر سازمان، اخذ تصمیمات صحیح و در راستای بهبود عملکرد و ارتقاء کارایی بیمارستان توصیه می گردد. اتخاذ تصمیمات موثر بدون یک بررسی اجمالی صحیح غیرممکن است.
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p1718534 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.