بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از بیماران مراجعه کننده به برخی مراکز درمانی شهر قم

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
استافیلوکوکوس اورئوس ازجمله عوامل مهم در ایجاد عفونت های بیمارستانی است. یکی از مشکلات عمده در درمان و پیشگیری عفونت های ناشی از این باکتری، مقاومت آن نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف از قبیل بتالاکتام ها، آمینوگلیکوزیدها و ماکرولیدها می باشد، لذا تعیین دقیق الگوی آنتی بیوگرام ارگانیسم های جداشده از بیماران می تواند در درمان و پیشگیری از بروز عفونت های خطرناک، کمک کننده باشد. هدف از این مطالعه، جداسازی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و یافتن الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله های جداشده از مراجعین به برخی از مراکز درمانی شهر قم بود.
روش بررسی
در این مطالعه توصیفی – مقطعی، تعداد 340 نمونه بالینی از شهریورماه سال 1394 تا تیرماه سال 1395 جمع آوری شد. پس از جداسازی و تشخیص اولیه ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس (با روش های استاندارد باکتری شناسی)، سویه های جداشده با استفاده از تکنیک PCR و تکثیر ژن femA به عنوان یکی از مارکرهای تشخیص مولکولی استافیلوکوکوس اورئوس تایید شدند. درنهایت، الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه ها به روش انتشار از دیسک براساس دستورالعمل CLSI تعیین شد.
یافته ها
از 340 نمونه بالینی مختلف، تعداد 86 سویه استافیلوکوکوس اورئوس، براساس خصوصیات فنوتیپی، جدا و تعیین هویت شدند. با بررسی ژنوتیپی، ژن femA تنها در 45 مورد از سویه ها (32/52%) مشاهده گردید. نتایج تست حساسیت آنتی بیوتیکی، نشان دهنده بیشترین مقاومت نسبت به پنی سیلین (04/86%) و کمترین مقاومت نسبت به کلرامفنیکل (0%) بود.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد ژن femA به تنهایی توانایی شناسایی تمامی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس را ندارد. همچنین با توجه به نتایج تست آنتی‏بیوگرام، انجام تست سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از بیماران، ضروری به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحات:
98 تا 106
لینک کوتاه:
magiran.com/p1718586 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!