بررسی نقش تعدیل گر اخلاق حرفه ای در رابطه بین سرمایه روان شناختی و هویت سازمانی

پیام:
چکیده:

این پژوهش با هدف شناسایی نقش تعدیل گر اخلاق حرفه ای در رابطه بین سرمایه روان شناختی و هویت سازمانی در شرکت گاز مشهد مقدس انجام شده است. جهت بررسی سرمایه روان شناختی از پرسشنامه لوتانز (2007) و جهت بررسی هویت سازمانی از پرسشنامه چنی (1983) و همچنین جهت بررسی اخلاق حرفه ای از پرسشنامه کادوزیر (2002) استفاده شده است. داده های حاصل از این تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در سطح آمار استنباطی از معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان رسمی شرکت گاز مشهد حدود 250 نفر است، که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 152 نفر به دست آمد. برای تائید روایی محتوی و ظاهری از نظر اساتید خبره و همچنین استفاده از نتایج تحلیل عامل تاییدی استفاده گردید که نتیجه حاکی از تائید پرسشنامه بود. همچنین برای تائید پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید و پایایی در سطح 92/0 و 87/0 و 846/0 به ترتیب برای سرمایه روان شناختی، هویت سازمانی و اخلاق حرفه ای به دست آمد. نتایج حاصل از آزمون حاکی از تائید فرضیه اصلی تحقیق است. همچنین نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات فرعی نشان دهنده تائید نقش تعدیل گری همه مولفه ها به جز عدالت-انصاف و همدردی، در رابطه بین سرمایه روان شناختی و هویت سازمانی است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
98 -117
لینک کوتاه:
magiran.com/p1719794 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.