آسیب شناسی انتخاب و پایداری اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد راهبردی

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف «آسیب شناسی انتخاب و پایداری اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد راهبردی» اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی است. نوع تحقیق از بعد هدف توصیفی، از بعد زمان، مقطعی و از بعد مخاطب استفاده کننده، کاربردی محسوب می شود. بر اساس مدل راهبردی انتخاب و پایداری اعضای هیئت علمی محمدی و همکاران (1395)، برای گردآوری داده ها از روش پیمایشی و از ابزار پرسشنامه بسته استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، با نظر خبرگان بررسی و تائید شد. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه به کمک نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 97 درصد به دست آمد. جهت تعیین وضعیت مطلوب، با استفاده از جدول مورگان اندازه نمونه 360 نفر تعیین شد و از روش نمونه گیری خوشه ایاستفاده گردید. برای سنجش میزان توجه به هر یک از معیارها در انتخاب اعضای هیات علمی، از نظرات خبرگان دانشگاه مورد مطالعه که حداقل 3 جلسه در کارگروه جذب اعضای هیات علمی مشارکت کرده بودند، با روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید. برای تشخیص نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف – اسمیرنف استفاده گردید که نتایج این آزمون برای همه متغیرها، بیشتر از 5/0 (0٫05p >) به دست آمد؛ لذا از آزمون t زوجی برای بررسی شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که در دانشگاه آزاد اسلامی اختلاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، برای متغیرهای دانش تخصصی، مهارت های تدریس، مهارت های ارتباطی و رهبری، مهارت های مکمل، خدمات پژوهشی و فناوری، جمع گرایی، ویژگی های شخصیتی و ویژگی های اخلاقی، معنادار است؛ اما برای متغیرهای خدمات حرفه ای (علمی- اجرایی) و معیارهای دینی معنادار نبود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1719797 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.