ارزیابی میزان تاثیر اجرای دوره های جانبی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) در تحقق اهداف آموزشی نیروی دریایی راهبردی

چکیده:
تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان تاثیر تعدادی از دوره های جانبی برگزار شده در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) بر تحقق اهداف آموزشی نیروی دریایی راهبردی انجام پذیرفته است. در این تحقیق، جامعه آماری کلیه مدیران و فرماندهان سطوح میانی به بالای نداجا که حداقل 5 سال سابقه مدیریتی و فرماندهی داشته اند و تعدادی از دوره های جانبی مورد تحقیق را طی نموده اند (272 نفر) در نظر گرفته شده که از میان آنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 160 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در خصوص گردآوری اطلاعات مورد نیاز جهت تبیین ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای و به منظور جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه ها نیز از روش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است. جهت سنجش پایایی ابزار پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ (912/0=α) استفاده شده و از طریق نظرخواهی و جمع آوری نظرات کارشناسان و متخصصان روایی محتوای آن تایید گردیده است. برای توصیف داده ها از آمار توصیفی و همچنین جهت آزمون فرضیه ها و تحلیل روابط بین متغیرها از آمار استنباطی (آزمون‏T تک نمونه ای) با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. متغیر مستقل تحقیق، دوره های جانبی دانشگاه یاد شده بوده که شامل دوره های ایمنی چهارگانه دریایی، اطفای حریق پیشرفته، دوره تربیت مدرسین دریایی (TFT) و PLC (مقدماتی و پیشرفته) و متغیر وابسته میزان تحقق اهداف آموزشی نداجا بوده است. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده تمامی فرضیات تحقیق پذیرفته شده و این بدان مفهوم است که دوره های جانبی اجراء شده در دانشگاه در راستای اهداف آموزشی نداجا بوده و در این میان میزان تاثیرگذاری این دوره ها بر روی شاخص های تعیین شده اهداف آموزشی نداجا نیز مشخص گردیده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 9
لینک کوتاه:
magiran.com/p1719913 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!