تاثیر مدیریت راهبردی نیروی انسانی بر چگونگی عملکرد کارکنان نیروی دریایی ارتش؛ (مطالعه موردی: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر)

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان تاثیر مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد کارکنان است. درواقع محققان به دنبال پاسخ به این سوال می باشند که آیا مدیریت راهبردی منابع انسانی می تواند عملکرد کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد ؟ و این تاثیرگذاری به چه میزان است؟ جامعه آماری شامل 588 نفر کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر بود که 232 نفر به عنوان حجم نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه با 48 سوال بود که درنهایت تعداد 224 پرسش نامه برای بررسی و تحلیل مورداستفاده قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش های آماری توصیفی و همچنین آزمون میانگین دوجمله ای استفاده و همچنین بررسی روابط علی مطرح شده در سوالات تحقیق نیز با روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس[1] انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای «استخدام با دقت»، «مشارکت مدیران منابع انسانی در فرایند تصمیم گیری راهبردی»، «آموزش منابع انسانی»، «هماهنگی اقدامات مدیران منابع انسانی با خط مشی های کلی»، «ارتباطات میان کارکنان»، و «تسهیم اطلاعات» توانسته اند عملکرد کارکنان را به میزان قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهند.
زبان:
فارسی
صفحات:
28 تا 39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1719935 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!