بررسی سطح سرمی عنصر روی و رابطه آن با کارکرد شناختی و تحصیلی در دانش آموزان دختر هنرستان های شهرستان ایذه

چکیده:
مقدمه
تغذیه یکی از مهم ترین عوامل محیطی تاثیرگذار بر کارکرد شناختی محسوب می شود. روی از عناصر ریزمغذی است که کمبود آن در ابتدای زندگی عوارض جبران ناپذیر و در مراحل بعدی رشد، عوارض شناختی قابل برگشتی بر جای می گذارد. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی سطح سرمی عنصر روی و ارتباط آن با کارکرد شناختی و تحصیلی دانش آموزان دختر هنرستانی بود.
روش ها
در این پژوهش مقطعی، 100 دانش آموز دختر هنرستانی انتخاب و سطح سرمی عنصر روی با استفاده از روش جذب اتمی اندازه گیری شد. کارکرد شناختی شامل بهره هوشی، حافظه و تمرکز با استفاده از آزمون های بهره هوشی Raven، آزمون حافظه Wechsler (Wechsler Memory Scale یا WMS) و آزمون های خط زنی (آزمون دقت Bonardel و خط زنی حروف) مورد بررسی قرار گرفت. وضعیت تحصیلی نیز با استفاده از معدل تحصیلی موجود در پرونده تحصیلی محاسبه گردید. از رگرسیون تعمیم یافته (Generalized linear model یا GLM) برای بررسی تاثیر سطح سرمی عنصر روی بر تغییرات میزان نمرات آزمون های بهره هوشی، حافظه، تمرکز و کارکرد تحصیلی استفاده شد.
یافته ها
میانگین سطح سرمی عنصر روی، 00/31 ± 51/105 میکروگرم بر دسی لیتر بود. میانگین نمرات آزمون های بهره هوشی Raven، WMS، دقت Bonardel، خط زنی حروف و معدل تحصیلی به ترتیب 80/11 ± 44/91، 2/11 ± 6/84، 6/0 ± 0/46، 20/5 ± 84/44 و 80/1 ± 51/14 به دست آمد. بین سطح سرمی عنصر روی و آزمون های بهره هوشی Raven، WMS، خط زنی حروف و حذف عدد رابطه معنی داری وجود داشت (050/0 > P)، اما بین سطح سرمی روی و معدل تحصیلی ارتباطی مشاهده نشد.
نتیجه گیری
بین کارکرد شناختی از جمله بهره هوشی، حافظه و تمرکز با سطح سرمی عنصر روی رابطه وجود دارد. لازم است نسبت به آموزش مصرف مواد غذایی حاوی این عنصر جهت پیشرفت تحصیلی توجه شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
58 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p1720056 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.