بررسی فاکتورهای نوروتروفیک در مدل حیوانی تخریب میلین القاء شده با کوپریزون در موش های C57bl/6

پیام:
چکیده:
مقدمه
مالتیپل اسکلروز یک بیماری دمیلینه کننده التهابی مزمن سیستم عصبی مرکزی با سبب شناسی ناشناخته می باشد. نوروتروفین ها پلی پپتیدهای متعلق به خانواده فاکتور نوروتروفیک هستند. نوروتروفین ها واسطه بقاء و تکثیر سلول در سیستم عصبی می باشند. در این مطالعه، ما تولید نوروتروفین های مختلف، از جمله فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز، فاکتور نوروتروفیک مژگانی، فاکتور نوروتروفیک مشتق از سلول گلیال در مدل دمیلیناسیون با کوپریزون را شناسایی کردیم.
مواد و روش ها
به منظور القاء دمیلیناسیون، حیوانات با کوپریزون تیمار شدند. موش ها به سه گروه تقسیم شدند. گروه اول توسط کوپریزون به مدت 5 هفته تحت درمان قرار گرفت. گروه دوم با کوپریزون به مدت 5 هفته و رژیم غذایی طبیعی برای 1 هفته درمان شد. گروه سوم (کنترل) رژیم غذایی طبیعی را به مدت 6 هفته دریافت کرد. بعد از کشته شدن موش ها، جسم پینه ای مخ برداشته شد و برای بیان فاکتورهای نوروتروفیک توسط Real Time PCR و ارزیابی بافت شناسی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
پس از پنج هفته، ما افزایش قابل توجهی را در فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز و فاکتور نوروتروفیک مشتق از سلول گلیال در مقایسه با گروه کنترل مشخص کردیم. در بیان فاکتور نوروتروفیک مژگانی تغییری مشاهده نشد. پس از شش هفته، بیان فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز و فاکتور نوروتروفیک مشتق از سلول گلیال کاهش یافت؛ اما آن ها هنوز هم سطوح بالاتری در مقایسه با گروه کنترل داشتند.
نتیجه گیری
این مطالعه پیشنهاد می کند که نوروتروفین ها ممکن است نقشی را در بیماری زایی مالتیپل اسکلروز بازی کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
47 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p1720622 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.