بررسی ویژگی های شخصیتی مردان بی وفا (خیانت): یک مطالعه کیفی

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی کیفی ویژگی های شخصیتی مردان بی وفا (خیانت) می باشد. این مطالعه به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام مردان بی وفا (خیانت) شهر شاهیندژ بود که پس از شناسایی تعداد زیادی از آن ها توسط پژوهشگر برای حضور در پژوهش انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. همه مصاحبه ها ضبط و سپس خط به خط دست نویس شد و درنهایت با استفاده از روش تحلیل تفسیری دیکلمن، آلن و تانر تحلیل گردید. 8 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه منجر به شناسایی 210 کداولیه (عبارت مهم)، 35 زیرمضمون و 6 مضمون اصلی شامل (تنوع طلبی جنسی، اعتماد به نفس پایین، عدم پایبندی مذهبی، ضعف یا عدم وجدان، دلبستگی اجتنابی و هیجان خواهی) شد. تحلیل داده های حاصل از پژوهش منجر به شناسایی 6 ویژگی شخصیتی مردان بی وفا شد که در گرایش آن ها به سمت خیانت زناشویی تاثیرگذار می باشد، بنابراین از این نتایج، می توان جهت تدوین برنامه هایی در خصوص آموزش زوجین و پیشگیری از وقوع بحران خیانت زناشویی استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
87 تا 105
لینک کوتاه:
magiran.com/p1720749 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!