نقش افکار خودکشی و نشخوار فکری در پیش بینی علائم اختلال استرس پس از سانحه در افراد مواجهه شده با رویداد آسیب زا

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش افکار خودکشی و نشخوار فکری در پیش بینی علائم اختلال استرس پس از سانحه در افراد مواجه شده با رویداد آسیب زا بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد آسیب دیده تحت حمایت اداره کمیته امداد و بنیاد شهید شهرستان گیلان غرب در سال 1395 بودند. از میان آنان 120 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه اختلال استرس پس از سانحه می سی سی پی (کن، کادل، تیلور، 1988)، افکار خودکشی بک (بک و استر، 1991) و نشخوار فکری (نولن-هوکسیما، مورو، 1991) استفاده شد. داده های گردآوری شده با آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم افزار SPSS 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که علائم اختلال استرس پس از سانحه در افراد مواجه شده با آسیب به طور مثبت با افکار خودکشی (53/0=r :001/0>p)، و نشخوار فکری (54/0=r: 001/0>p) مرتبط است. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 38 درصد از کل واریانس علائم اختلال استرس پس از سانحه به وسیله افکارخودکشی و نشخوار فکری تبیین می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
65 تا 85
لینک کوتاه:
magiran.com/p1720750 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!